We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.

Employers

Shared Lives Carer, London Borough of Southwark

col-narrow-left   

Client:

Caerphilly County Borough Council

Location:

London Borough of Southwark, United Kingdom 

Job Category:

Other
-

EU work permit required:

Yes
col-narrow-right   

Job Reference:

53126fa9292f

Job Views:

13

Posted:

24.06.2022

Expiry Date:

08.08.2022
col-wide   

Job Description:

Job descriptionSharing home, family and community lifeThe South East Wales Shared Lives Scheme offers a unique community based service for adults who need care and support in Blaenau Gwent, Caerphilly, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Newport and Torfaen. Individuals are matched with compatible Shared Lives carers who offer to share their home, family and community lives. Shared Lives carers are carefully selected, assessed, trained and supported by the scheme. They come from all walks of life and choose to care for a wide variety of reasons. Shared Lives carers are united through their enthusiasm, commitment, and positive motivation to make a real difference in people’s lives. The flexibility of Shared Lives means that carers can provide support for lots of different people in a wide range of situations. Individuals supported in Shared Lives may have learning or physical disabilities; they may be older people some who are frail or living with dementia, or people with mental health problems. Shared Lives carers are self-employed and provide arrangements in their own homes, with the option of providing long term arrangements, respite or day support. Shared Lives carers can also provide arrangements which may prevent people being admitted into hospital, and people can be discharged from hospital into a Shared Lives setting for a period of recovery and assessment before returning home. The Scheme is currently recruiting carers in all areas. For a detailed Job Description please click here We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK. If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996. This post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act (1974) and a comprehensive screening process will be undertaken on all applicants. This will include an enhanced check with the Disclosure and Barring Service. Rhannu Bywyd Cartref, Teulu a Chymunedol Mae Cynllun Cysylltu Bywydau De Ddwyrain Cymru yn cynnig gwasanaeth unigryw sy'n seiliedig yn y gymuned i oedolion sydd angen gofal a chefnogaeth ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Perir unigolion gyda gofalyddion Cysylltu Bywydau cymharus sydd yn cynnig rhannu eu cartref, eu teulu a bywydau cymunedol. Caiff gofalwyr Cysylltu Bywydau eu dewis yn ofalus, eu hasesu, eu hyfforddi a'u cefnogi gan y cynllun. Mae ein gofalyddion yn dod o lawer o wahanol gefndiroedd ac maent yn dewis gofalu am amrywiaeth o resymau. Mae gofalyddion Cysylltu Bywydau'n unedig drwy eu brwdfrydedd, eu hymroddiad, a'u cymhelliant cadarnhaol i wneud gwir wahaniaeth ym mywydau pobl. Mae hyblygrwydd Cysylltu Bywydau'n golygu y gall gofalyddion ddarparu cefnogaeth i lawer o wahanol bobl mewn ystod eang o sefyllfaoedd. Gall yr unigolion sy'n derbyn cefnogaeth gan Gysylltu Bywydau fod ag anableddau dysgu neu gorfforol; gallent fod yn bobl hŷn sy'n fregus neu'n byw gyda dementia, neu bobl gyda phroblemau iechyd meddwl. Mae gofalyddion Cysylltu Bywydau'n hunangyflogedig ac yn darparu trefniadau yn eu cartrefi eu hunain, gyda'r dewis o ddarparu trefniadau hirdymor, seibiant neu gymorth dydd. Gall gofalyddion Cysylltu Bywydau hefyd ddarparu trefniadau a all atal pobl rhag gorfod mynd i'r ysbyty, a gall pobl gael eu rhyddhau o'r ysbyty i mewn i leoliad Cysylltu Bywydau am gyfnod o wella ac asesiad cyn dychwelyd adref. Ar hyn o bryd, mae'r Cynllun yn recriwtio gofalyddion ym mhob maes.Os, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, teimlwch fod y cyfle gwerthfawr hwn ar eich cyfer chi, cwblhewch ffurflen gais a allech ei chael oddi wrth y tîm drwy'r rhif ffôn isod neu dilynwch y ddolen isod i wneud eich cais drwy e-bost. O dan y gyfraith mae’n rhaid i ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael eich gofyn i ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni llawn / pasbort / trwydded waith yn unol â'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996. Mae'r swydd hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a bydd proses sgrinio gynhwysfawr yn cael ei gynnal ar bob ymgeisydd. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad manylach gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
Company Info
TN United Kingdom

London, United Kingdom
Phone:
Web Site:
Save Contact
Company Profile